Vragen over rechten & plichten

Zijn er nog bijkomende kosten naast mijn financiële bijdrage?

Het onthaalgezin kan een toeslag aanrekenen voor een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur en voor een warme maaltijd voor kinderen die naar de basisschool gaan, ongeacht de verblijfsduur.

Indien je zonder verwittiging afwijkt van het opvangplan kan je onthaalgezin een toeslag aanrekenen.

We rekenen een extra kost aan voor de afvalverwerking van je kinderbegeleider. Per volle dag bedraagt dit 0.20 euro, voor een halve dag 0.12 euro.

Waarom moet ik een opvangplan ondertekenen met mijn kinderbegeleider en de dienst?

Het opvangplan is een schriftelijke overeenkomst waarin de startdatum en de individuele dag- en uurregeling worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt opgemaakt en ondertekend door ouders, kinderbegeleiders en de dienst en is bindend voor alle betrokken partijen.

Je verbindt je ertoe dit opvangplan te respecteren. Bij wijziging van het opvangplan moeten zowel jij als je opvanggezin hiermee akkoord gaan. Indien het een wijziging van langer dan 4 weken betreft, moet een nieuw opvangplan worden opgesteld.

Een kinderbegeleider kan niet verplicht worden een onthaalkind op te vangen buiten de opvangmomenten die in het opvangplan worden vermeld.

Vakantiedagen kunnen vermeld worden op het opvangplan. Bij ziekte-dagen is een doktersbriefje vereist. Bij andere afwezigheden worden respijtdagen aangerekend. Deze krijg je jaarlijks toegekend op basis van je opvangplan. Wanneer je respijtdagen opgebruikt zijn, betaal je de dagbijdrag voor de afwezigheidsdagen.

Wordt mijn kinderbegeleider voldoende opgevolgd en gecontroleerd?

De verantwoordelijke staat in voor de selectie, de individuele begeleiding, opleiding en bijscholing van de aangesloten kinderbegeleider.

De verantwoordelijke gaat onverwachts op huisbezoek bij de kinderbegeleider. Alle begeleidingsaspecten, waaronder aandacht voor de ontwikkeling en welbevinden van een kind belangrijke aspecten zijn, worden tijdens deze huisbezoeken systematisch opgevolgd. Er is ook oog voor de veiligheid en het pedagogisch klimaat in het onthaalgezin.

Wat moet ik doen als ik ontevreden ben over de opvang?

Wij nodigen je uit om suggesties, vragen, opmerkingen of klachten te bespreken met de kinderbegeleider en/of de verantwoordelijke. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Ook schriftelijk contact met de verantwoordelijken en/of het organiserend bestuur is mogelijk. Binnengekomen opmerkingen zullen steeds geregistreerd, behandeld en beantwoord worden.

Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin.

Hoeveel kinderen mag een kinderbegeleider opvangen?

Een alleenwerkende kinderbegeleider mag nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig opvangen. Elke kinderbegeleider krijgt een gelijktijdige aanwezigheid toegekend tussen 1 en 8 op basis van draagkracht en ruimte.

Bij samenwerkende kinderbegeleiders die meer dan 8 kinderen gelijktijdig mogen opvangen is er een beperking tot 18 kinderen. Ook bij hun wordt er een cijfer toegekend op basis van draagkracht en ruimte.